Положення про Комісію душпастирства тверезості УГКЦ

1 серпня 2019 року

ДОДАТОК до Вих. ВА 19/229

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію душпастирства тверезості
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства
Української Греко-Католицької Церкви

РОЗДІЛ 1
Загальні положення

1.1. Комісія душпастирства тверезості Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви (далі Комісія або КДТ КГВА) є структурним підрозділом Курії Глави УГКЦ.

1.2. Комісія створюється декретом Глави УГКЦ.

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Кодексом канонів Східних Церков, Канонами партикулярного права УГКЦ, постановами та рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ, декретами і вказівками Глави УГКЦ, цим Положенням, актами чинного законодавства України.

1.4. Комісія може мати печатку зі своєю назвою та емблемою, бланк та іншу атрибутику, необхідну для забезпечення її діяльності. Уся ця атрибутика повинна бути погоджена з Главою УГКЦ чи делегованою ним особою — адміністратором Патріаршої курії.

1.5. Комісія співпрацює з іншими структурними підрозділами Курії Глави УГКЦ.

1.6. Положення затверджується Главою УГКЦ та набирає чинності через проголошення декретом.

1.7. Зміни до Положення викладаються у новій редакції, затверджуються Главою УГКЦ та набирають чинності через проголошення декретом.

РОЗДІЛ 2
Мета, напрямки діяльності та основні завдання

2.1. Метою діяльності КДТ КГВА є допомога Главі УГКЦ у формуванні пропозицій щодо діяльності УГКЦ в сфері профілактики узалежнень, допомоги узалежненим і їх рідним протидіяти узалежненням, промоція культури спілкування, святкування і відпочинку та популяризація тверезого способу життя, створення та реалізація програм протидії узалежненням.

2.2. Основні напрями роботи Комісії:

2.2.1. Координація діяльності архиєпархіальних/єпархіальних/ екзархальних комісій душпастирства тверезості. Заохочення, сприяння, підтримка та координація всіх ініціатив задля протидії узалежненням і промоції тверезості.

2.2.2. Організація та координація вишколу й формації представників архиєпархій/єпархій/екзархатів.

2.2.3. Розвиток співпраці з відповідними органами інших Церков, релігійними та громадськими організаціями і з органами державної влади всіх рівнів щодо створення та реалізації програм, які стосуються сфери діяльності Комісії.

2.2.4. Інформування Глави УГКЦ та подання пропозицій, які стосуються сфери діяльності Комісії. Подання пропозицій до проєкту стратегічного плану діяльності УГКЦ у сфері діяльності Комісії.

2.2.5. Співпраця з інтернет-ресурсами УГКЦ для розробки інтернет-матеріалів для впровадження тверезого способу життя.

2.2.6. Розробка програм, методичних і дидактичних матеріалів. Видавнича діяльність.

2.2.7. Організація та проведення науково-практичних семінарів, нарад, тренінгів, конференцій. Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації для фахівців, які працюють у ділянці допомоги узалежненим і членам їхніх родин.

2.2.8. У співпраці з іншими підрозділами Патріаршої курії, відповідними структурами інших Церков, науковими, громадськими та державними інституціями організовувати та проводити заходи та публікувати матеріали для висвітлення шляхів подолання проблеми і популяризації тверезості.

2.2.9. У співпраці з іншими підрозділами Патріаршої курії, відповідними структурами інших Церков, науковими, громадськими та державними інституціями розробляти пропозиції та проєкти відповідних змін до державного законодавства, які б протидіяли узалежненням, подавати пропозиції освітніх програм для промоції культури спілкування святкування і відпочинку, домагатися повної заборони реклами алкоголю (в тому числі прихованої) та ініціювати створення загальнонаціональної програми протидії узалежненням.

2.2.10. Збір, систематизація та оновлення баз даних осіб та організацій, що працюють у сфері компетенції Комісії.

2.2.11. Координація та підтримка діяльності Загальноцерковного реабілітаційного центру «Назарет», Реабілітаційного центру «Преображення» та інших реабілітаційних центрів, спільнот, братств, організацій, які займаються протидією узалежненням і промоцією тверезості та працюють у лоні КГВА УГКЦ.

2.2.12. Ініціювання та сприяння створення руху тверезості. Проведення місій тверезості.

РОЗДІЛ 3
Структура та обов’язки посадових осіб

3.1. Керівництво діяльністю Комісії здійснює голова Комісії з допомогою управи Комісії та ради Комісії.

3.2. Склад управи Комісії:

3.2.1. Голова Комісії.

3.2.2. Референт голови Комісії.

3.2.3. Керівник проєктів та програм Комісії.

3.3. Дорадчий орган: Рада Комісії, до якої входять голови архиєпархіальних /єпархіальних/екзархальних Комісій душпастирства тверезості та керівники ЗРЦ «Назарет» та РЦ «Преображення».

3.4. Голова Комісії іменується декретом Глави УГКЦ за поданням адміністратора Патріаршої Курії.

3.5. Компетенція голови Комісії:

3.5.1. Керівництво і координація діяльності Комісії.

3.5.2. Представництво Комісії у церковних і державних (за довіреністю Глави УГКЦ або адміністратора Патріаршої курії) структурах і громадських організаціях.

3.5.3. Систематичне скликання засідань управи (принаймні раз на місяць) та ради Комісії (принаймні 4 рази на рік) і головування на них.

3.5.4. Систематичне інформування Глави УГКЦ про діяльність Комісії через делеговану ним особу (адміністратора Патріаршої курії) або на його вимогу безпосередньо.

3.5.5. Керування процесом розробки проєктних пропозицій для отримання фінансової допомоги, їх реалізації та вчасного і змістовно звітування про їх виконання.

3.6. Повноваження референта голови Комісії:

3.6.1. Допомагати голові організувати роботу Комісії.

3.6.2. Виконувати роботу, що стосується документообігу.

3.6.3. Вирішувати організаційні питання.

3.6.4. За дорученням голови Комісії та в разі його тривалої відсутності (понад 1 місяць) тимчасово виконувати його обов’язки.

3.6.5 Організовувати систематичне висвітлення діяльності Комісії в ЗМІ та інтернет-ресурсах.

3.6.6. Організовувати навчання та підвищувати компетенцію фахівців і волонтерів.

3.7. До компетенції керівника проєктів і програм належить:

3.7.1. Бути керівником проєктів і програм у певному напрямку діяльності Комісії. Допомагати в написанні, реалізації та звітуванні проєктів.

3.7.2. Здійснювати підготовку та подання поточних фінансових звітів і звітів діяльності Комісії.

3.7.3. Здійснювати пошук нових жертводавців та фінансових грантів.

3.8. Адміністратор Патріаршої курії, врахувавши пропозиції голови Комісії та заслухавши думку заступника адміністратора Патріаршої курії, визначає персональний склад управи Комісії та затверджує склад ради Комісії.

3.9. Працівники, управа Комісії та рада Комісії у своїй діяльності керуються окремими інструкціями і положеннями, затвердженими адміністратором Патріаршої курії за поданням голови КДТ КГВА.

РОЗДІЛ 4
Майно, кошти та фінансово-господарська діяльність

4.1. Діяльність Комісії фінансується з бюджету Курії Глави УГКЦ.

4.2. Джерелом фінансування Комісії також є доброчинні пожертви, цільові майнові та фінансові внески фізичних і юридичних осіб.

4.3. У користуванні Комісії може бути рухоме і нерухоме майно, необхідне для забезпечення її діяльності, та передане їй Патріаршою курією. Усе майно та обігові кошти є власністю Курії Глави УГКЦ.

4.4. Голова Комісії організовує інвентаризацію майна та відповідає за його збереження.

4.5. Голова Комісії щорічно готує проєкт бюджету, який передає на погодження до адміністратора Патріаршої курії та патріаршого економа УГКЦ і подальше доопрацювання Економатом Патріаршої курії та затвердження Синодом Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ.

4.6. Голова КДТ КГВА подає до відповідного підрозділу Економату Патріаршої курії щоквартальний та річний фінансовий звіт.

РОЗДІЛ 5
Адміністрування діяльності

5.1. Контроль, перевірка та адміністрування діяльності Комісії здійснюється Главою УГКЦ через делеговану ним особу — адміністратора Патріаршої курії.

5.2. Для здійснення аудиту діяльності Комісії Глава УГКЦ створює відповідну робочу групу.

РОЗДІЛ 6
Припинення діяльності

6.1. Комісія припиняє свою діяльність у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією, згідно з рішенням Глави УГКЦ, через проголошення декретом.

6.2. Усі питання, пов’язані з реорганізацією та ліквідацією Комісії, належать до компетенції комісії з реорганізації / ліквідаційної комісії, котра утворюється декретом Глави УГКЦ.

6.3. Кошти та майно після припинення діяльності Комісії залишаються у розпорядженні Курії Глави УГКЦ.

Пов’язані документи

Дивіться також