Положення про Душпастирську раду Патріаршої курїі УГКЦ

28 липня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Душпастирську раду Патріаршої курії УГКЦ
ad experimentum терміном на три роки

1. Загальні положення

1.1. Душпастирська рада Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви (далі − Рада) є постійним дорадчо-адміністративним органом при Верховному Архиєпископові УГКЦ у пасторальних питаннях (кан. 114 ККСЦ).

1.2. Рада створюється відповідним декретом Верховного Архиєпископа УГКЦ (кан. 124 ККСЦ).

1.3. У своїй діяльності Рада керується загальним правом, Канонами партикулярного права УГКЦ, законодавчими актами Синоду Єпископів УГКЦ, декретами і вказівками Верховного Архиєпископа УГКЦ і цим Положенням.

1.4. Служіння осіб, які посідатимуть уряди в Раді, регламентується також відповідними інструкціями.

2. Права та завдання Ради

2.1. Координація та уніфікація діяльності структур Патріаршої курії, які відповідають за пасторальне служіння Церкви.

2.2. Постійне оцінювання діяльності структур Патріаршої курії, які відповідають за пасторальне служіння, згідно з їхніми завданнями, окресленими в законодавчих актах.

2.3. Аналіз втілення душпастирських ініціатив структурами Патріаршої курії в єпархіях та аналіз відгуку щодо цих ініціатив від єпархій.

2.4. Підготування та представлення пропозицій Верховному Архиєпископові УГКЦ для затвердження на Синоді Єпископів УГКЦ необхідних законодавчих актів щодо пасторальної діяльності Церкви.

2.5. Втілення в життя в межах своєї компетенції законодавчих актів Синоду Єпископів УГКЦ та декретів і вказівок Верховного Архиєпископа УГКЦ.

2.6. Подання компетентній владі обґрунтованих рекомендацій щодо заснування, скасування чи реорганізації структур у Патріаршій курії, які відповідальні за душпастирське служіння Церкви.

2.7. Координування постійної комунікації між структурами Патріаршої курії, які відповідальні за душпастирське служіння Церкви, та єпархіями УГКЦ.

2.8. Підготування пасторального планування на загальноцерковному рівні та допомога єпархіям у творенні власних пасторальних планів з урахуванням законів та рішень Синоду Єпископів УГКЦ.

2.9. Для кращого служіння Ради та втілення її напрацювань єпархіальні єпископи мають іменувати в єпархіях відповідальних за тісну співпрацю з Радою. Рекомендовано, щоб це були особи, які посідають уряд, наділений виконавчою владою.

2.10. Надання рекомендацій щодо проєктних пропозицій структур Патріаршої курії, які відповідають за пасторальне служіння, для отримання фінансової допомоги.

2.11. Для кращої співпраці в окремих ділянках у Раді можуть бути створені тематичні відділи.

3. Керівництво та члени Ради

3.1. До Ради входять: голова, заступник голови, секретаріат, голови структур Патріаршої курії, які відповідають за пасторальне служіння, інші члени.

3.2. Раду очолює священнослужитель, іменований Верховним Архиєпископом УГКЦ, який має обов’язок також скликати її та головувати на ній (кан. 124 ККСЦ).

3.3. Інших членів Ради іменує Верховний Архиєпископ УГКЦ (кан. 124 ККСЦ).

4. Організація та забезпечення діяльності Ради

4.1. Голова Ради керує її діяльністю з допомогою секретаріату, який очолює його заступник.

4.2. Основною формою роботи Ради за участю її членів є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

4.3. У період між засіданнями голова Ради повинен дбати про належну діяльність структур, які входять до Ради.

4.3.1. У цей період голова Ради здійснює загальне керівництво, забезпечує організованість у роботі структур Патріаршої курії та їх ефективну взаємодію; особливо повинен старатися, щоб усі працівники виконували обов’язки, властиві їхньому служінню.

4.4. Загальна асамблея Ради, у якій беруть участь також представники від єпархій, які відповідають за співпрацю з Радою, проводиться не рідше ніж один раз на рік.

4.5. Голова Ради за допомогою секретаріату розробляє порядок денний засідань, у загальному порядку підписує рішення Ради та інші офіційні документи, представляє пропозиції Ради Верховному Архиєпископові УГКЦ особисто або делегує іншу особу.

4.6. За ініціативи голови Ради або не менше як третини членів від складу Ради можуть бути ініційовані позачергові засідання для вирішення окремих питань чи проведення додаткових консультацій.

4.7. Засідання Ради веде голова або, якщо він через перешкоду не може взяти участі в засіданні Ради, його заступник.

4.8. З метою планування своєї діяльності Рада може затверджувати піврічні, річні чи довгострокові плани роботи.

4.9. У чергових засіданнях Ради мають обов’язок брати всі її члени. Якщо ті, хто зобов’язаний брати участь у засіданнях, мають поважну перешкоду, то можуть делегувати іншу особу, котра представлятиме структуру, яку вони очолюють.

4.10. У засіданнях Ради з правом дорадчого голосу, на запрошення голови Ради, можуть брати участь експерти, компетентні в питаннях, які можуть бути предметом розгляду на засіданні.

4.11. Рішення Ради вважається прийнятим, коли ухвалене абсолютною більшістю присутніх; якщо ж кількість голосів була рівна, тоді голова своїм голосом повинен переважити (кан. 924 ККСЦ). Рішення Ради мають завжди дорадчий характер.

4.12. Рішення під час засідання Ради приймаються відкритим голосуванням, а щодо особистих питань чи якщо цього вимагає хоча б третина Ради − таємним.

4.13. Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписує головуючий на засіданні та секретар.

4.14. У виконанні обов’язків голові Ради допомагає секретаріат із завданням забезпечення всіх аспектів, пов’язаних із діяльністю Ради.

4.15. До секретаріату Ради входять: заступник голови Ради, секретар і за необхідності технічний секретар.

4.16. Обов’язками секретаріату Ради є:

а) постійна комунікація з головою Ради та виконання його вказівок;

б) підготовка звітів, ведення документації та протоколів;

в) письмове інформування всіх членів Ради про час і місце проведення засідань не пізніше ніж за місяць до їх початку;

г) ведення вхідної та вихідної кореспонденції;

ґ) вирішення організаційних питань;

д) присутність на всіх засіданнях Ради.

4.17. Членів секретаріату Ради іменує Верховний Архиєпископ УГКЦ за порадою голови Ради.

5. Прикінцеві положення

5.1. Створення необхідних умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює Патріарший економат.

5.2. Участь представників єпархій у загальній щорічній асамблеї Ради оплачують їхні єпархії.

5.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджує та проголошує Верховний Архиєпископ УГКЦ.

5.4. Це Положення набирає чинності з наступного дня після проголошення.

Пов’язані документи

Дивіться також