Статут загальноцерковного фонду священичої солідарності УГКЦ

21 грудня 2018 року

СТАТУТ

ЗАГАЛЬНОЦЕРКОВНОГО ФОНДУ СВЯЩЕНИЧОЇ СОЛІДАРНОСТІ

УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

ГЛАВА I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальноцерковний фонд священичої солідарності (далі Фонд) заснований Отцем і Главою УГКЦ (далі Засновник) за згодою Синоду Єпископів УГКЦ (рішенням № 27 Синоду Єпископів УГКЦ 2017) набрав чинності з моменту його проголошення (див. декрет проголошення).

1.2. Фонд є складовою частиною Департаменту фінансів і майна Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви.

1.3. Місцезнаходження Фонду: Патріарша курія УГКЦ, вул. Микільсько-Слобідська, 4 г, кв. 16, м. Київ 02002.

ГЛАВА ІІ

ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

2.1. Предмет діяльності Фонду — взаємодопомога священнослужителів УГКЦ.

2.2. Мета Фонду — священича солідарність, а також усебічна допомога духовенству на місіях.

2.3. Основні форми діяльності Фонду:

 • збирає кошти для забезпечення діяльності;
 • рекомендує до фінансування цільові програми, згідно з метою Фонду;
 • здійснює іншу діяльність, що не забороняється законодавством України.

ГЛАВА ІІІ

ПРАВА ТА ФІНАНСУВАННЯ ФОНДУ

3.1. Фонд має право:

 • організовувати та проводити збір пожертв в Україні і на поселеннях, внесків від фізичних і юридичних осіб, іноземних держав і міжнародних організацій;
 • мати інші права, які не суперечать закону Церкви і законодавству України.

3.2. Бюджет Фонду становлять:

 • щомісячні мінімальні внески кожного священнослужителя УГКЦ у розмірі, не меншому від пожертви на одну Літургію (5 у. о.);
 • заплановані всецерковні збори пожертв в Україні і на поселеннях;
 • доброчинні пожертви фізичних і юридичних осіб, громадян України та іноземних держав, міжнародних організацій.

3.3. Фонд користується відкритим рахунком при Патріаршій курії УГКЦ.

3.4. Кошти Фонду не можуть використовуватися на інші види діяльності, окрім тих, які зазначені в цьому Статуті.

3.5. Фонд пропонує порядок збору та використання коштів і майна на основі додаткових положень до Статуту, які затверджує Засновник за погодженням із Наглядовою радою.

ГЛАВА ІV

УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ

4.1. Вищим органом управління Фонду є Засновник, який здійснює повноваження через наглядову раду, управу Фонду та комісію з розгляду проектів.

4.2. Засновник Фонду:

 • приймає рішення про заснування Фонду;
 • затверджує Статут Фонду, зміни і доповнення до нього;
 • призначає наглядову раду;
 • призначає управу Фонду;
 • призначає комісію з розгляду проектів;
 • приймає рішення про припинення діяльності Фонду.

4.3. Наглядова рада:

 • складається з трьох осіб (єпископів, священиків або мирян; патріарший економ на підставі самого права є членом наглядової ради);
 • здійснює контроль за діяльністю Фонду;
 • має право брати участь у всіх засіданнях Фонду;
 • заслуховує щорічні звіти;
 • ознайомлюється з документами, що становлять офіційне діловодство Фонду;
 • звітує перед Засновником та перед Постійним Синодом УГКЦ і за потреби перед Синодом Єпископів УГКЦ;
 • здійснює інші функції, які не належать до виключної компетентності інших органів управління Фондом.

4.4. Управа Фонду:

 • складається з керівника, заступника керівника, секретаря-референта;
 • управа Фонду складає щорічний звіт наглядовій раді про виконану роботу та представляє план діяльності, а також звітує перед тими організаціями, від яких отримує фінансову допомогу і в кожному випадку на запит Постійного Синоду та Синоду Єпископів.

4.4.1. Керівник Фонду:

 • скликає чергові та позачергові засідання управи Фонду (не менше ніж один раз на рік);
 • головує на засіданнях управи Фонду;
 • представляє інтереси Фонду та діє від його імені;
 • ініціює винесення певних питань на розгляд Засновника;
 • підписує документацію.

4.4.2. Заступник керівника:

 • у разі відсутності керівника Фонду виконує обов’язки керівника;
 • складає фінансові проекти, які затверджує керівник Фонду.

4.4.3. Секретар-референт веде документацію Фонду, у тому числі протоколи засідань, а також реєстрацію та облік його фінансового стану; підготовляє фінансові звіти; приймає та реєструє проекти і прохання для комісії з розгляду проектів, а також звіти про використання коштів на проекти.

4.5. Комісія з розгляду проектів:

 • складається з трьох членів, зокрема одного головуючого, яких призначає Засновник за погодженням з наглядовою радою (за потреби, як-от для збільшення ефективності роботи, Засновник може змінювати членів комісії під час їхньої каденції, із правом поновлення);

 • розглядає подані прохання щонайменше один раз на квартал, затверджує їх фінансування та перевіряє їх обов’язкову звітність. За потреби комісія збирається позачергово;

 • розглядає прохання тих священнослужителів, які попередньо отримали від свого єпископа благословення на звернення і самі роблять внески в цей фонд;

 • розподіляє та призначає кошти згідно зі Статутом Фонду;

 • комісія підзвітна і звітує щорічно перед наглядовою радою та Засновником.

ГЛАВА V

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

5.1. Припинення діяльності Фонду здійснюється у формі реорганізації або ліквідації.

5.2. Реорганізація Фонду здійснюється згідно з рішенням Засновника за згодою Синоду Єпископів УГКЦ із урахуванням основної мети Фонду відповідно до Статуту.

5.3. Ліквідація Фонду відбувається згідно з рішенням Засновника Фонду за згодою Синоду Єпископів УГКЦ. Кошти та майно Фонду передаються у власність Патріаршої курії УГКЦ.

Пов’язані документи

Дивіться також