Положення про Патріаршу раду соціальної комунікації УГКЦ

9 травня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Патріаршу раду соціальної комунікації
Української Греко-Католицької Церкви

Загальні положення

1. Патріарша рада соціальної комунікації Української Греко-Католицької Церкви (далі — Рада) має на меті надавати комунікаційну підтримку діяльності Глави УГКЦ у здійсненні місії Церкви в Україні та світі.

2. Рада є постійним дорадчим органом Отця і Глави УГКЦ в комунікаційній ділянці.

3. Рада створюється відповідним декретом Отцем і Главою УГКЦ (кан. 124 ККСЦ).

3. Рада входить до складу Патріаршої курії (кан. 114, § 1 ККСЦ).

4. У своїй діяльності Рада керується загальним правом, Канонами партикулярного права УГКЦ, рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ, декретами та вказівками Отця і Глави УГКЦ і цим Положенням.

Завдання Ради

5. Розроблення стратегічних цілей комунікації УГКЦ.

6. Допомога Департаменту інформації в реалізації стратегічних цілей комунікації УГКЦ.

7. Пошук джерел фінансування у співпраці з Патріаршим економатом для розвитку комунікаційної діяльності УГКЦ.

8. Опрацювання комунікаційних моделей реагування на кризові ситуації та виклики.

Члени Ради та її керівництво

9. Раду очолює Отець і Глава УГКЦ, який повинен скликати її та головувати на ній (кан. 114 ККСЦ).

10. Членів Ради іменує Отець і Глава Церкви, один із них є його заступником (кан. 124 ККСЦ).

11. Керівник Департаменту інформації, з огляду на займану посаду, є членом Ради.

Організація та забезпечення діяльності Ради

12. Голова Ради керує діяльністю Ради, за порадою членів Ради розробляє порядок денний засідань, у загальному порядку підписує рішення Ради та інші офіційні документи, представляє пропозиції Ради Синоду Єпископів особисто або доручає це заступнику.

13. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

14. З ініціативи голови Ради або когось із членів Ради за згодою голови можуть бути скликані позачергові засідання для вирішення окремих питань чи проведення додаткових консультацій.

15. Засідання Ради веде голова або, якщо він з поважної причини не може взяти участі в засіданні Ради, його заступник.

16. З метою планування своєї діяльності Рада може затверджувати піврічні, річні чи довгострокові плани роботи.

17. У засіданнях Ради на запрошення голови Ради можуть брати участь експерти та керівники структурних підрозділів Патріаршої курії УГКЦ, відповідальні за питання, які можуть бути предметом розгляду на засіданні.

18. Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та всі члени.

19. Для технічного забезпечення роботи Ради голова іменує секретаря Ради.

Прикінцеві положення

20. Створення необхідних умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює Департамент інформації та Патріарший економат.

21. Зміни та доповнення до цього Положення затверджує та проголошує Отець і Глава УГКЦ.

22. Це Положення набирає чинності з моменту проголошення.

† СВЯТОСЛАВ

Пов’язані документи

Дивіться також