Положення про Душпастирську раду Патріаршої курії УГКЦ

14 червня 2019 року

ДОДАТОК до Вих. ВА 19/180

ПОЛОЖЕННЯ

про Душпастирську раду Патріаршої курії
Української Греко-Католицької Церкви

ad experimentum терміном на три роки

1. Загальні положення

1.1. Душпастирська рада Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви (далі — Рада) є постійним дорадчим органом при Отцю і Главі УГКЦ у пасторальних питаннях (кан. 114 ККСЦ).

1.2. Рада утворюється відповідним декретом Отця і Глави УГКЦ (кан. 124 ККСЦ).

1.3. У своїй діяльності Рада керується загальним правом, Канонами партикулярного права УГКЦ, рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ, декретами і вказівками Отця і Глави УГКЦ і цим Положенням.

1.4. Діяльність осіб, які посідатимуть уряди у Раді, регламентується також відповідними інструкціями.

2. Права та завдання Ради

2.1. Координація та уніфікація діяльності структур Патріаршої курії, які відповідають за пасторальне служіння Церкви.

2.2. Постійне оцінювання діяльності структур Патріаршої курії, які відповідають за пасторальне служіння, згідно з їхніми завданнями, окресленими в законодавчих актах.

2.3. Аналіз втілення душпастирських ініціатив структурами Патріаршої курії в єпархіях та аналіз відгуку щодо цих ініціатив від єпархій.

2.4. Підготування та представлення пропозицій Отцю і Главі Церкви для затвердження на Синоді Єпископів УГКЦ необхідних законодавчих актів щодо пасторальної діяльності Церкви.

2.5. Втілення в життя в межах своєї компетенції законодавчих актів Синоду Єпископів УГКЦ та декретів і вказівок Отця і Глави Церкви.

2.6. Подання Отцю і Главі Церкви обґрунтованих рекомендацій щодо заснування, скасування чи реорганізації структур у Патріаршій курії, які відповідальні за душпастирське служіння Церкви.

2.7. Координування постійної комунікації між структурами Патріаршої курії, які відповідальні за душпастирське служіння Церкви, та єпархіями УГКЦ.

2.8. Підготування пасторального планування на загальноцерковному рівні та допомога єпархіям у творенні власних пасторальних планів з урахуванням законодавчих актів Синоду Єпископів УГКЦ.

2.9. Надання рекомендацій щодо проектних пропозицій структур Патріаршої курії, які відповідають за пасторальне служіння, для отримання фінансової допомоги.

2.10. Для кращої співпраці в окремих ділянках у Раді можуть бути створені тематичні відділи.

3. Керівництво та члени Ради

3.1. До Ради входять: голова, секретаріат, голови структур, які відповідають за пасторальне служіння, інші члени, представники від єпархій — радники Ради.

3.2. Раду очолює священнослужитель, іменований Отцем і Главою УГКЦ, який має обов’язок також скликати її та головувати на ній (кан. 124 ККСЦ).

3.3. Членами Ради є голови структур Патріаршої курії, відповідальні за пасторальне служіння з огляду на уряд, який посідають.

3.4. Інших членів Ради іменує Отець і Глава Церкви (кан. 124 ККСЦ).

3.5. Представників від єпархій — радників Ради з дорадчим голосом, іменує Отець і Глава Церкви, заслухавши поради їхніх єпархіальних єпископів (кан. 114 ККСЦ).

4. Організація та забезпечення діяльності Ради

4.1. Голова Ради керує її діяльністю в тісній співпраці з адміністратором Патріаршої курії.

4.2. Основною формою роботи Ради за участю її членів є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

4.3. У період між засіданнями голова Ради в тісній співпраці з адміністратором Патріаршої курії повинен дбати про належну діяльність структур, які входять до Ради; особливо повинен старатися, щоб усі працівники виконували обов’язки, властиві їхньому служінню.

4.4. Загальна асамблея Ради, в якій беруть участь також її радники, проводиться не рідше ніж один раз на рік.

4.5. Голова Ради за допомогою секретаріату розробляє порядок денний засідань, в загальному порядку підписує рішення Ради та інші офіційні документи, представляє пропозиції Ради Отцю і Главі Церкви та адміністратору Патріаршої курії особисто або делегує іншу особу.

4.6. За ініціативи голови Ради або не менше як третини членів від складу Ради можуть бути ініційовані позачергові засідання для вирішення окремих питань чи проведення додаткових консультацій.

4.7. Засідання Ради веде голова або, якщо він через перешкоду не може взяти участі в засіданні Ради, делегована ним особа.

4.8. З метою планування своєї діяльності Рада може затверджувати піврічні, річні чи довгострокові плани роботи.

4.9. У чергових засіданнях Ради мають обов’язок брати всі її члени. Якщо ті, які зобов’язані брати участь у засіданнях, мають поважну перешкоду, тоді можуть делегувати іншу особу, що представлятиме структуру, яку вони очолюють.

4.10. У засіданнях Ради з правом дорадчого голосу, на запрошення голови Ради, можуть брати участь експерти, компетентні в питаннях, які можуть бути предметом розгляду на засіданні.

4.11. Рішення Ради вважається прийнятим, коли ухвалене абсолютною більшістю присутніх; якщо ж кількість голосів була рівна, тоді голова своїм голосом повинен переважити (кан. 924 ККСЦ). Рішення Ради мають завжди дорадчий характер.

4.12. Рішення під час засідання Ради приймаються відкритим голосуванням, а щодо особистих питань чи якщо цього вимагає хоча б третина Ради — таємним.

4.13. Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписує головуючий на засіданні та секретар.

4.14. У виконанні обов’язків голові Ради допомагає секретаріат із завданням забезпечення всіх аспектів, пов’язаних із діяльністю Ради.

4.15. До секретаріату Ради входять: голова, секретар і за необхідності технічний секретар.

4.16. Обов’язками секретаріату Ради є:

а) постійна комунікація з головою Ради та виконання його вказівок;

б) підготовка звітів, ведення документації та протоколів;

в) письмове інформування всіх членів Ради про час і місце проведення засідань не пізніше ніж за місяць до їх початку;

г) ведення вхідної та вихідної кореспонденції;

ґ) вирішення організаційних питань;

д) присутність на всіх засіданнях Ради.

4.17. Членів секретаріату Ради іменує Отець і Глава Церкви за порадою голови Ради.

5. Прикінцеві положення

5.1. Створення необхідних умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює Патріарший економат.

5.2. Участь представників єпархій (радників Ради) у загальній щорічній асамблеї Ради оплачується із внесків їхніх єпархій.

5.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються та проголошуються Отцем і Главою УГКЦ.

5.4. Це Положення набирає чинності наступного дня з моменту проголошення.

Пов’язані документи

Дивіться також