Положення про Секретаріат Синоду Єпископів УГКЦ

9 вересня 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕКРЕТАРІАТ СИНОДУ ЄПИСКОПІВ УГКЦ

ВСТУП

Арт. 1. Положення про Секретаріат Синоду Єпископів УГКЦ (далі — Положення) регулює питання, пов’язані з кадровим, технічним та фінансовим забезпеченням і діяльністю Секретаріату Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви (далі — Секретаріат).

Арт. 2. Положення є інтегральною частиною Статуту Синоду Єпископів УГКЦ (ККСЦ, кан. 113).

Арт. 3. Положення набирає чинності після затвердження Синодом Єпископів УГКЦ та проголошення його Отцем і Главою УГКЦ.

Арт. 4. Артикули цього Положення можуть бути змінені або доповнені Синодом Єпископів УГКЦ абсолютною більшістю голосів, присутніх на засіданні.

ГЛАВА І

ПРИРОДА, СКЛАД І ЗАВДАННЯ СЕКРЕТАРІАТУ СИНОДУ ЄПИСКОПІВ УГКЦ

Арт. 5. Секретаріат є підрозділом Патріаршої курії УГКЦ для допомоги Отцю і Главі Церкви в підготовці і проведенні Синодів Єпископів УГКЦ та в забезпеченні всіх аспектів, пов’язаних із діяльністю Синоду в міжсинодальний період.

Арт. 6. Постійними працівниками Секретаріату є: Секретар Синоду Єпископів, заступник Секретаря Синоду Єпископів, архівіст та інші працівники, призначені відповідно до цього Положення для виконання статутних завдань і забезпечення потреб Секретаріату.

Арт. 7. Фінансування діяльності Секретаріату передбачається в бюджеті Патріаршої курії.

ГЛАВА ІІ

СЕКРЕТАР СИНОДУ ЄПИСКОПІВ УГКЦ

Арт. 8. Секретар Синоду Єпископів УГКЦ (далі — Секретар Синоду):

 1. Обирається Синодом Єпископів з-посеред членів Синоду Єпископів на п’ятирічний термін із правом переобрання.

 2. Є єпископом УГКЦ, обраним спеціально для цього служіння, тому не повинен поєднувати його з іншими урядами в Церкві, хіба що є справжня необхідність (пор. ККСЦ, кан. 942).

 3. Отримує канонічне призначення на цей уряд з моменту прийняття ним вибору, здійсненого Синодом Єпископів.

 4. Є Секретарем Постійного Синоду Єпископів УГКЦ та може брати участь у дискусіях під час Постійного Синоду, однак без права голосу (Статут Постійного Синоду УГКЦ, арт. 27).

 5. Виконує функції секретаря на Синоді Єпископів, що скликаний для обрання Отця і Глави УГКЦ (ККСЦ, кан. 71, § 1; ПП, кан. 5, § 1).

Арт. 9. Завданнями Секретаря Синоду є:

 1. Очолювати Секретаріат Синоду Єпископів, організовувати діяльність усіх структурних підрозділів Секретаріату відповідно до завдань, окреслених Статутом Синоду, цим Положенням та згідно з декретами й вказівками Отця і Глави УГКЦ.

 2. Організовувати діяльність Секретаріату та забезпечувати співпрацю з усіма зацікавленими особами та структурами, які залучені до підготовки й проведення Синодів Єпископів.

 3. Допомагати Отцю і Главі Церкви в питаннях, пов’язаних із підготовкою та проведенням Синоду Єпископів.

 4. Вчасно збирати призначені для розгляду на синодальних засіданнях відповідно до порядку денного (ККСЦ, кан. 108, § 2) матеріали у відповідальних за їх підготовку структур і осіб та надсилати їх членам Синоду Єпископів для попереднього ознайомлення.

 5. Попередньо переглядати документи, які подаються на Синод, для з’ясування їх готовності до розгляду та, якщо буде така потреба, повертати відповідальним особам на доопрацювання або скеровувати на богословський та канонічний аналіз до відповідних структур Патріаршої курії.

 6. У разі ствердження неготовності документа до розгляду на Синоді давати рекомендацію Отцеві і Главі Церкви щодо зняття цього питання з порядку денного Синоду Єпископів.

 7. Відповідати за належне ведення протоколів кожної сесії Синоду Єпископів та разом із Отцем і Главою УГКЦ засвідчити їх своїх підписом.

 8. Здійснювати моніторинг виконання законів і рішень Синоду Єпископів УГКЦ.

 9. Звітувати на Синоді Єпископів про стан виконання синодальних законів та рішень.

 10. Надсилати членам Синоду Єпископів та іншим зацікавленим особам і структурам повідомлення про рішення Синоду Єпископів, які перебувають в їхній компетенції.

 11. Видавати витяги із синодальних протоколів зацікавленим особам та структурам.

 12. Особисто підписувати всю кореспонденцію Секретаріату Синоду або в окремих випадках доручати це своєму заступникові.

 13. На вимогу Отця і Глави УГКЦ чи Синоду Єпископів готувати та представляти на їх розгляд звіт про діяльність Секретаріату Синоду.

 14. У межах своєї компетенції представляти УГКЦ на щорічних З’їздах Генеральних секретарів Єпископських Конференцій Європи та здійснювати інші представницькі функції, які пов’язані із Синодом Єпископів УГКЦ, згідно із розпорядженнями Отця і Глави УГКЦ.

Арт. 10. Якщо Секретар Синоду не може з виправданої і поважної причини якийсь час брати участі в засіданнях Синоду Єпископів, Синод Єпископів обирає одного з єпископів Секретарем Синоду ad hoc.

Арт. 11. Якщо Секретар Синоду у міжсинодальний період тривалий час не може виконувати своїх обов’язків, Отець і Глава Церкви, порадившись із членами Постійного Синоду, призначає тимчасово виконувача обов’язків Секретаря Синоду, доки Секретар Синоду зможе виконувати свою роботу або до найближчого Синоду Єпископів, який повинен подбати про обрання чергового Секретаря відповідно до цього Положення.

Арт. 12. Секретар Синоду не може бути усунений, хіба що Синодом Єпископів УГКЦ.

Арт. 13. Зречення з уряду Секретаря Синоду приймає Отець і Глава Церкви.

ГЛАВА ІІІ

ІНШІ ПРАЦІВНИКИ СЕКРЕТАРІАТУ

Арт. 14. Заступника Секретаря Синоду Єпископів УГКЦ, архівіста та інших постійних працівників Секретаріату Синоду Єпископів (помічників та асистентів Секретаря Синоду) іменує на відповідний термін Отець і Глава УГКЦ, зваживши на пропозиції Секретаря Синоду.

Арт. 15. Отець і Глава УГКЦ може призначати додаткових асистентів та експертів для допомоги Секретаріатові Синоду, зокрема на час проведення Синоду Єпископів (ПП, кан. 12).

Арт. 16. Усі працівники Секретаріату, призначені чи то на постійно, чи для виконання тимчасових обов’язків, повинні скласти присягу сумлінно виконувати свої обов’язки та зберігати таємницю, згідно з усталеною формою.

1. Заступник Секретаря Синоду

Арт. 17. Заступник Секретаря Синоду (далі — Заступник Секретаря) є священнослужителем УГКЦ.

Арт. 18. Завданнями заступника Секретаря Синоду є:

 1. Допомагати Секретареві Синоду у виконанні всіх завдань Секретаріату, передбачених цим Положенням.

 2. Належним чином вести, реєструвати та зберігати поточну документацію Синоду Єпископів.

 3. Дбати про зберігання в належному стані оргтехніки та інших матеріально-технічних засобів Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ.

 4. Виконувати інші доручення Секретаря Синоду, пов’язані з діяльністю Секретаріату Синоду.

 5. На доручення Секретаря Синоду давати завдання архівісту, помічникам та асистентам Секретаря Синоду і координувати виконання ними їхніх функціональних обов’язків.

2. Архівіст

Арт. 19. Архівіст є фахівцем архівної справи завдяки спеціальній освіті та достатньому досвіду роботи в цій сфері.

Арт. 20. Завдання архівіста є:

 1. Відповідати за належне зберігання в поточному та історичному архіві всієї документації Секретаріату Синоду.

 2. Приймати та реєструвати документи, які надійшли на зберігання і роботу з якими в діловодстві Секретаріату Синоду закінчено.

 3. Стежити за станом документів, своєчасним їх відновленням, додержанням у приміщеннях архіву умов, необхідних для їх зберігання.

 4. Контролювати дотримання правил протипожежного захисту в приміщеннях архіву.

 5. На доручення Секретаря Синоду готувати витяги із синодальних документів та видавати копії архівних документів, готувати необхідні довідки на основі відомостей, які є в документах архіву, вести їх облік.

 6. Готувати необхідні дані для складання звітності щодо роботи архіву.

 7. Виконувати інші розпорядження Секретаря Синоду та його заступника, згідно із завданнями, передбаченими цим Положенням.

3. Помічники та асистенти Секретаря Синоду

Арт. 21. Помічники та асистенти Секретаря Синоду (далі — Помічники та асистенти) є фахівцями у різних ділянках, які забезпечують поточну діяльність Секретаріату Синоду відповідно до цього Положення.

Арт. 22. Помічники та асистенти виконують завдання та доручення Секретаря Синоду і його заступника відповідно до цього Положення.

4. Завершення роботи в Секретаріаті Синоду

Арт. 23. Заступник Секретаря Синоду та інші постійні працівники Секретаріату Синоду можуть бути усунені від урядів у Секретаріаті Синоду Отцем і Главою Церкви, зваживши на думку Секретаря Синоду.

ГЛАВА IV

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СЕКРЕТАРІАТУ СИНОДУ

Арт. 24. Секретаріат Синоду має власний бланк і печатку.

Арт. 25. Адреса Секретаріату Синоду:

а/с 129

Київ, 02002

Україна

Тел./факс: +380 (44) 541-11-14

Ел. пошта: synod@ugcc.org.ua

P. O. Box 129

Kyiv, 02002

Ukraine

tel./fax: +380 (44) 541-11-14

Е-mail: synod@ugcc.org.ua

Арт. 26. Для належного виконання своїх обов’язків і завдань, Секретаріат Синоду користується автотранспортом, відповідними приміщеннями (робочі кабінети, архівні приміщення тощо), оргтехнікою, технічним обладнанням та іншими необхідними матеріальними засобами.

Арт. 27. Відповідальність за належне використання та збереження технічних і матеріальних засобів несуть Секретар Синоду та кожен працівник Секретаріату в межах своїх компетенцій.

Пов’язані документи

Дивіться також