Статут парафіяльної економічної ради УГКЦ

18 листопада 2015 року

СТАТУТ

ПАРАФІЯЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

ВСТУП

Церква Христова є спільнотою вірних, які, користаючи зі спасительних заслуг нашого Господа, прямують до Царства Божого. Цим шляхом спасіння та прямуванням до вічності в небі є земне життя людини. Саме живучи на землі та приймаючи за правду те, що Бог об’явив, а Церква подає до вірування, людина наближається до щасливого майбутнього, що Господь підготував тим, які Його люблять.

Але поки людина живе на землі, користаючи зі всіх створінь, даних їй Богом, її життя має подвійну мету: дбати про спасіння душі, переживаючи за активну участь у житті Церкви через святі таїнства, а також дбати про гідне життя тіла чи людської особи в цілому, що супроводжує саме земне життя аж до моменту смерті.

Оскільки людина — це суспільна істота, її земне життя проходить у спільноті інших осіб і вона є членом матеріальних процесів, які більшою чи меншою мірою стосуються всіх людей на планеті. Також людина через таїнство Хрещення починає належати ще й до іншої спільноти, яка поєднує в собі два рівні — матеріальний і духовний.

Таким способом людина належить до парафії, окресленої території, на якій проживають вірні й так творять «приналежність» до цієї церковної одиниці. Утворення, життя й діяльність цієї спільноти вимагає також матеріальних витрат. Звичайно, будь-яка парафія самофінансується, бо кожен вірний свідомий своєї відповідальності за розвиток і життя спільноти, родини, до якої належить.

Відповідальний за всі процеси, пов’язані з матеріальними витратами, тобто пошук і адміністрування необхідними ресурсами, є парох (адміністратор) парафії. Для допомоги йому Церква радить утворювати парафіяльну економічну раду. Усі члени ради, вибрані згідно зі статутом, мають як обов’язок допомагати пароху й винятково під його керівництвом дбати про відповідний і достойний стан парафіяльної спільноти, парафіяльного храму та всього того, що пов’язане з життям і діяльністю парафії.

Парафіяльна економічна рада повинна допомагати та шукати відповідні ресурси, щоб Церква Христова мала можливість належно здійснювати свою місію «звіщання Царства Божого». Тут ідеться про різні пастирські ініціативи, серед яких катехизація дітей і молоді, християнські табори, прощі тощо, для здійснення яких потребується чималих фінансових затрат, як також належне утримання храму, парафіяльних священиків. Рада повинна розвивати місійний дух (допомагати парохові фінансувати катехизаційно-євангелізаційні ініціативи) та дух милосердя (допомагати підтримувати діла милосердя в різних напрямках).

ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ

Арт. 1. Відповідно до приписів канону 295 Кодексу канонів Східних Церков (ККСЦ), що каже: «У парафії повинні бути, згідно з приписами партикулярного права власної Церкви свого права, відповідні ради, які займалися б пастирськими й економічними справами», та канону 41 Канонів партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви (КПП УГКЦ) у парафії «_____________________» [1] створено парафіяльну економічну раду (далі — економічна рада) як орган, що служить парафіяльній спільноті.

Арт. 2. Економічна рада є дорадчо-консультативним органом, покликаним допомагати парохові своїми порадами в економічній і майновій сферах діяльності парафії.

Арт. 3. Згідно з приписами церковного законодавства тільки парох керує всією діяльністю парафії і тому в усіх економічних, майнових та господарських справах лише він виступає від імені парафії.

Арт. 4. Економічна рада своєю діяльністю не заміняє пароха в управлінні парафіяльним майном.

Арт. 5. У своїй діяльності економічна рада керується Кодексом канонів Східних Церков, Канонами партикулярного права УГКЦ, Парафіяльним правильником УГКЦ, декретами і вказівками єпархіального єпископа та цим Статутом.

СТРУКТУРА І СКЛАД РАДИ

Арт. 6. Головою економічної ради є парох. Він повинен прислухатися до думки економічної ради.

Арт. 7. До складу економічної ради можуть бути призначені повнолітні особи, які є вірними УГКЦ, мають відповідні знання, ведуть моральний і чесний спосіб життя, беруть активну участь у житті парафії, вирізняються даром мудрості, розважливості, умінням співпрацювати з іншими людьми та готовністю присвятити свій час і таланти для добра парафії. Такі особи повинні мати тимчасове або постійне місце проживання на території парафії відповідно до приписів канону 912 ККСЦ.

Арт. 8. § 1. Економічна рада складається з 4 або 6 членів, проте їх кількість може змінюватися залежно від величини парафії та її економічної діяльності.

§ 2. Члени економічної ради призначаються терміном на 3 роки. Вони можуть призначатися на наступні терміни, але є доцільним, щоб принаймні частково змінювався її склад.

Арт. 9. § 1. Членів економічної ради призначає парох, порадившись із парафіяльною пастирською радою.

§ 2. Членами економічної ради не можуть бути однокровні або свояки пароха аж до четвертого ступеня включно [2].

Арт. 10. Скарбник (бухгалтер) силою свого уряду є членом економічної ради. До його обов’язків входить також реєструвати прибутки й витрати парафії у відповідних касових книгах.

Арт. 11. Якщо необхідно, для кращої організації своєї роботи економічна рада може обрати свого секретаря з-поміж членів цієї ради.

Арт. 12. Парох письмово повідомляє місцевого ієрарха про створення економічної ради та подає список її членів.

Арт. 13. § 1. Економічна рада законно починає свою діяльність тільки після прилюдного прийняття її членами обіцянки сумлінно виконувати свої обов’язки (текст обіцянки наприкінці цього Статуту).

§ 2. Текст обіцянки повинні підписати всі призначені члени. Цей документ зберігається в архіві парафії.

КОМПЕТЕНЦІЯ

Арт. 14. У питаннях продажу й купівлі парафіяльного майна, надання його в оренду, витрат на суму, що перевищує третину середньомісячного доходу парафії, та щодо інших значних видатків парох зобов’язаний заслухати думку економічної ради.

Арт. 15. Продаж або купівля парафіяльного майна та інші значні витрати, що перевищують максимальну суму, установлену єпархіальним єпископом, здійснюються лише за згодою єпархіального єпископа.

Арт. 16. Завдання економічної ради:

 1. допомагати парохові в управлінні рухомим і нерухомим майном парафії;
 2. займатися пошуком додаткових коштів на потреби парафії, крім звичайних пожертв вірних;
 3. порадившись із парохом, визначати місячні мінімальні розміри добровільних пожертв вірних, призначених для парафії;
 4. дбати та допомагати про належне збирання внесків і пожертв.

Арт. 17. До завдань економічної ради належить підготовляти щорічний план доходів і витрат, передбачених для діяльності парафії на наступний рік.

Арт. 18. У кінці кожного календарного року парох інформує громаду про діяльність економічної ради, а скарбник (бухгалтер) представляє фінансовий звіт перед всією парафією.

Арт. 19. Якщо є відповідне розпорядження єпархіального єпископа, то копію річного звіту слід надіслати до єпархіальної курії.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Арт. 20. Економічна рада повинна засідати принаймні чотири рази на рік.

Арт. 21. Засідання економічної ради, зокрема й позачергові, скликає парох із власної ініціативи або за ініціативою принаймні третини її членів.

Арт. 22. Порядок денний засідань економічної ради пропонує парох або її члени, заздалегідь повідомивши пароху зміст пропозицій.

Арт. 23. В окремих випадках і на вимогу пароха члени економічної ради зобов’язані дотримуватися таємниці щодо обговорюваних питань.

Арт. 24. Секретар або за його відсутності один із членів економічної ради веде протокол засідання, який зберігається в архіві парафії. У ньому щоразу слід записати, хто присутній, які питання розглядали, де і коли збиралися, які рішення прийняли. Наприкінці засідання всі присутні повинні підписати протокол.

Арт. 25. На засідання економічної ради парох може запросити інших осіб без права голосу для надання консультативної та фахової допомоги, зокрема у випадку важливих економічних чи майнових рішень.

Арт. 26. Інформацію, яка обговорювалася на засіданнях економічної ради, за рішенням пароха можна доводити до відома всіх парафіян шляхом усного оголошення, або опублікування в «Парафіяльному віснику», якщо такий є, або розміщуючи текст на парафіяльній дошці оголошень зі збереженням припису арт. 23.

Арт. 27. Члени економічної ради виконують своє служіння на благо Церкви і тому ніхто не може вимагати за це служіння винагороди.

Арт. 28. Усі члени парафії мають право цікавитися діяльністю економічної ради і висловлювати свої пропозиції та зауваження стосовно питань, які слід розглянути, або стосовно діяльності чи рішень самої економічної ради.

ВТРАТА ЧЛЕНСТВА ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Арт. 29. § 1. Втрата статусу члена економічної ради настає в разі смерті, зречення, закінчення терміну призначення або у зв’язку з переїздом члена ради на постійне місце проживання поза канонічну територію парафії.

§ 2. У разі невиправданої відсутності два рази підряд на засіданнях економічної ради її член може бути відкликаний парохом.

Арт. 30. Парох, порадившись із парафіяльною пастирською радою, може розпустити економічну раду, якщо:

 1. рада не виконує своїх завдань (напр., не збирається декілька разів підряд, попри повідомлення пароха про зібрання, не вирішує декотрих питань або ігнорує їх розгляд тощо);
 2. перевищує свої повноваження;
 3. її діяльність заподіює шкоду фінансовому чи майновому стану парафії.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Арт. 30. Єпархіальний єпископ має право вносити зміни та доповнення до цього Статуту.

Арт. 31. Цей Статут, затверджений компетентною церковною владою, набирає чинності з моменту його проголошення, відповідно до норм права [3].

ОБІЦЯНКА

Я, (ім’я та прізвище особи), приймаючи обов’язки члена парафіяльної економічної ради, в ім’я Пресвятої Тройці, обіцяю сумлінно виконувати покладені на мене обов’язки в межах та відповідно до способу, визначеного Кодексом канонів Східних Церков, Канонами партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви та відповідними Статутами.

Тож допоможи мені, Боже, в Тройці Святій єдиний, молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих та це Святе Євангеліє!

 1. Місце складання обіцянки (місцевість, храм/парафія), День святого, Дата

 2. Підпис особи, яка склала обіцянку, Ім’я та прізвище

 3. Підпис пароха, Ім’я та прізвище

 4. Підпис одного з членів парафіяльної економічної ради, Ім’я та прізвище

[1] Указати назву парафії відповідно до Декрету єпархіального єпископа.

[2] Пор. ККСЦ, кан. 263.

[3] Пор. ККСЦ, кан. 1489, § 2.

Дивіться також