Положення про Катехитичну комісію Києво-Галицької Митрополії УГКЦ

27 жовтня 2009 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Катехитичну комісію Києво-Галицької Митрополії УГКЦ

Загальні положення

1. Катехитична комісія Києво-Галицької Митрополії УГКЦ (далі — митрополича катихитична комісія — МКК) — є структурним підрозділом Митрополичої курії з метою координації катехитичної діяльності УГКЦ в межах України.

2. МКК створюється відповідно до рішенням Синоду єпископів Митрополії декретом Митрополита.

3. У своїй діяльності МКК керується загальним та партикулярним правом УГКЦ, рішеннями Синоду Єпископів митрополії та декретами митрополита, статутом Митрополії та цим положенням.

4. Положення про МКК приймається на загальних зборах Комісії та затверджується Синодом Єпископів Митрополії, та відповідним декретом Митрополита.

5. МКК співпрацює з усіма підрозділами митрополичої курії:

6. МКК користується бланком та печаткою Митрополичої курії УГКЦ з написом Катехитична комісія Києво-Галицької Митрополії УГКЦ

7. МКК має офіс за адресою _________;

Мета та основні завдання Комісії

1. Метою створення МКК є координація роботи єпархіальних катехитичних комісій Києво-Галицької Митрополії та допомога Митрополитові у реалізації катехитичних програм.

2. Основні завдання Комісії:

а) Координація діяльності єпархіальних катехитичних Комісій (далі — ЄКК) Києво-Галицької Митрополії;
б) Співпраця з ЄКК УГКЦ за кордоном та з відповідними структурами інших Церков свого права в Україні, а також з органами державної влади усіх рівнів щодо розвитку програм, які стосуються катехитичної діяльності;
в) Інформування Митрополита про стан катехитичних справ в Києво-Галицькій Митрополії;
г) Організація візитацій Митрополитом єпархіального єпископа у випадку занедбання обов’язків у катехитичному служінні, згідно з кан. 133, 5-е;
д) Організація вишколу катехитів;
е) Організація катехитичних заходів на митрополичому рівні;
ж) Опрацювання катехитичних програм;
з) збір, систематизація і поширення інформації про діяльність ЄКК;
и) видавнича діяльність.

Організаційна структура Комісії

До складу МКК входять голова ЄКК.

Керівництво діяльністю МКК здійснюється загальними зборами МКК та радою МКК.

До складу загальних зборів МКК входять:

а) Митрополит;
б) Голова синодальної митрополичої комісії чи делегована ним особа;
в) Голова Патріаршої Катехитичної Комісії;
г) Голова МКК;
д) Заступник голови МКК;
е) Голови ЄКК в Митрополії.

Рада МКК:

а) Голова МКК;
б) Заступник голови МКК;
в) Представник голів ЄКК в Києво-Галицькій Митрополії.

Голова МКК призначається письмовим декретом Митрополита з числа вірних УГКЦ терміном на п’ять років з правом повторного призначення.

Голова МКК починає виконувати свої обов’язки з моменту вручення йому декрету про призначення. Голова МКК повинен мати богословсько-педагогічну освіту, організаторські здібності, бути комунікабельним, володіти іноземною мовою та мати досвід катехитичної праці не менше 5 років.

Голова МКК входить до Патріаршої КК.

До компетенції голови МКК належить:

а) Керівництво і координація діяльності комісії;

  • представництво комісії в церковних та державних структурах;
  • скликання загальних зборів і засідання комісії та головування на них;
  • координація діяльності єпархіальних КК та обмін з ними інформацією;

б) Інформування Митрополита про стан і проблеми катехизації в Україні;
в) Залучення до співпраці інших спеціалістів;
г) Представлення Митрополиту, Загальним зборам та голові Патріаршої Катехитичної Комісії щорічного письмового плану на наступний рік (остання декада грудня);
д) Представлення Митрополиту, Загальним зборам голові Патріаршої Катехитичної Комісії щорічного письмового звіту (остання декада грудня);
е) Розробляти пропозиції проектів та річного бюджету комісії;
ж) Визначати час і місце засідання членів ради МКК.

У разі перешкоди у діяльності голови МКК понад 1 місяць, його обов’язки тимчасово виконує заступник голови МКК.

Митрополит може достроково відкликати голову МКК. Відповідний декрет повинен містити причини відкликання.

Заступник голови МКК вибирається на загальних зборах більшістю голосів та затверджується письмовим декретом Митрополита терміном на 3 роки.

Заступник голови МКК повинен бути головою ЄКК.

До повноважень заступника належить:

а) Допомагати голові організувати роботу Комісії;
б) Тимчасово виконувати обов’язки голови у випадку його хвороби чи відсутності понад 1 місяць у межах статутних повноважень.

Секретар МКК затверджується декретом Митрополита за поданням голови МКК.

Секретар МКК повинен мати відповідну освіту, організаторські здібності, володіти іноземною мовою, бути комунікабельним та мати досвід катехитичної праці.

До компетенції секретаря МКК входить:

а) Вести відповідну документацію, протоколи нарад та засідань, кореспонденцію МКК;
б) Інформувати всіх членів МКК про поточний план діяльності Комісії, час і місце проведення нарад;
в) Дбати про необхідний інвентар;
г) Вести облік приходів та витрат комісії, місячні та річні фінансові звіти;
д) Брати участь у всіх зборах і засіданнях Комісії.

МКК проводить загальні збори принаймні 4 рази на рік, а також за рішенням Митрополита, голови чи на прохання більшості членів МКК.

Загальні збори скликає голова МКК.

На загальних зборах повинні бути присутніми усі члени МКК за цим положенням.

У разі необгрунтованої відсутності голови ЄКК протягом 3 засідань, голова МКК за рішенням загальних зборів, повідомляє про цей факт відповідного єпархіального єпископа та Митрополита.

За рішенням голови МКК можуть також бути запрошені інші компетентні особи з правом дорадчого голосу.

Загальні збори МКК є правосильні при наявності більше половини всіх її членів.

На загальних зборах МКК вирішуються зокрема:

а) Прийняття Положення, змін і доповнень до нього;
б) Обрання заступника голови у раду МКК;
в) Затвердження плану діяльності та бюджету МКК на рік;
г) Обговорення катехитичних програм;
д) Прийняття звіту за діяльність та бюджет МКК за рік.

Засідання загальних зборів МКК веде голова МКК, або один з членів МКК, обраний для цього рішенням загальних зборів.

Рішення загальних зборів приймаються відкритим голосуванням, а з особистих питань, чи якщо цього вимагає хоча б один член комісії — таємним. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала загальна більшість присутніх.

Рішення загальних зборів оформляються протоколом, який підписується головою та виконавчим секретарем МКК і завіряється печаткою.

До компетенції ради МКК входить: прийняття пропозицій для розгляду на загальних зборах, прийняття рішення про дату проведення зборів та порядок денний зборів.

Голова МКК визначає час і місце засідання членів ради МКК.

Майно, кошти та фінансово-господарська діяльність Комісії

1. Все майно та обігові кошти є власністю Митрополії.

2. Бюджет МКК, представлений її головою, щорічно затверджується Митрополитом після консультації з економічною радою з бюджету Митрополичої курії.

3. Джерелом фінансування МКК також є доброчинні пожертви, майнові внески юридичних та фізичних осіб, що вносяться в касу митрополичої курії для МКК.

4. Цільові кошти набуті Комісією самостійно, є складовою часткою їх бюджету і не можуть бути відчужені для інших потреб без згоди ради МКК.

Зміни та доповнення до Положення

Зміни та доповнення до цього Положення приймає МКК на Загальних зборах, та затверджується Синодом Єпископів Митрополії та відповідним декретом Митрополита.

Припинення діяльності Комісії

МКК припиняє свою діяльність, згідно з рішенням Синоду Єпископів Митрополії та відповідним декретом Митрополита.

Дивіться також